SUNHOUSE TV

LỊCH PHÁT SÓNG QUẢNG CÁO TVC NỒI CƠM ĐIỆN SUNHOUSE MAMA

16/08/2018 - 09:00 PM
Kênh Time 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
VTV 8 17:00 - 18:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DRT 11:00 - 11:20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18:00 - 18:50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Style TV 19h55-20h55                     1 1 1 1 1
Style TV 12h50-14h00                             1
VTV3 07h00-07h15 1         2 2 2         2 2 2
VTV2 18h00-18h30         1   1         1   1  
VTV2 21h00-21h30           1   1         1   1
TodayTV 20h00-22h00 1 1 1 1 1 1 1 1              
TodayTV 12h00-13h00                 1 1 1 1 1 1 1
VTV3 18h50-19h00 1 1 1 1 1   1   1 1          

 

Kênh Time 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
VTV 8 17:00 - 18:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DRT  11:00 - 11:20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18:00 - 18:50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Style TV 19h55-20h55     1 1                        
Style TV 12h50-14h00     1 1                        
VTV3 07h00-07h15         1 1 1         1 1 1    
VTV2 18h00-18h30       1   1         1   1      
VTV2 21h00-21h30         1   1         1   1    
TodayTV 20h00-22h00                                
TodayTV 12h00-13h00 1                              
VTV3 18h50-19h00                                

 

Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top