SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 4 tháng01/2015

16/08/2018 - 08:59 PM
Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 4 tháng01/2015
Sản phẩm:  Nồi Inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 30 8 20 10 20 9 50 8 50 9 40 8 30
13 30 14 50 14 0 14 30 13 10 13 40 12 20
16 10 17 20 15 50 15 10 15 30 16 30 17 0
21 30 19 40 20 10 21 40 20 30 21 0 19 50

Sản phẩm:  Máy lọc nước Sunhouse và đèn sưởi sunhouse

Thứ 2

Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Giờ

Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút

8

40 9 20 9 40 10 40 10 50 9 50 10 0

12

40 14 10 13 40 13 30 14 30 13 0 13 10

15

40 16 50 16 20 16 0 16 50 17 30 15 20

19

50 20 0 20 20 21 10 21 50 20 10 20 50

Sản phẩm:  Bếp đôi Apex + bếp hồng ngoại đơn Sunhouse

Thứ 2

Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Giờ

Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút

9

50 10 10 10 30 8 50 10 20 10 40 9 20

14

30 13 20 12 50 14 10 13 50 12 30 12 40

17

0 16 0 15 30 16 50 17 20 15 50 16 10

20

20 21 20 21 40 20 10 21 0 20 40 21 30

 

Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top