SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 3 tháng 01/2015

16/08/2018 - 08:59 PM
Sản phẩm:  BH Máy lọc nước Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 20     9 40     9 20     10 10
12 0     12 50     13 20     13 50
15 20     15 50     16 20     16 50
19 40     20 50     20 40     21 50
Sản phẩm:  BH bếp apex
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    9 20     10 30     10 0    
    13 0     13 50     13 30    
    15 30     16 40     16 0    
    20 40     21 20     21 0    
Sản phẩm: BH Nồi inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 0 10 30 8 50 9 30 10 0 9 30 10 40
13 10 12 40 14 0 12 20 12 50 13 50 14 10
16 30 15 50 16 30 16 0 17 0 15 20 17 30
21 0 19 50 21 50 20 0 21 20 21 40 19 40
Sản phẩm:  BH bếp sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 30     10 50     10 10     10 20
12 30     13 30     14 20     13 20
16 10     17 10     15 30     16 10
20 10     20 10     21 0     21 20
Sản phẩm: BH Đèn sưởi Sunhouse 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    8 40     10 10     8 50    
    13 40     13 10     12 20    
    16 10     15 40     16 30    
    21 10     20 30     20 40    

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top