STT

Vị trí tuyển dụng

Phòng ban/đơn vị

Địa điểm làm việc   

Số lượng

Thời hạn nộp hồ sơ

  1 Nhân viên Giao dịch XNK (Tiềng Trung) Phòng XNK Hà Nội 01 30/08/2018
  2 Trợ lý Giám đốc Ngành hàng Gia dụng Phòng KD1 Hà Nội 01 30/08/2018
  3 Nhân viên Hành chính Văn phòng Phòng Nhân sự Hà Nội 01 30/07/2018
  4 Kế toán công nợ Kế toán Hà Nội
01 30/07/2018
  5 Thủ kho RMA TT Bảo hành
Hà Nội
01 30/07/2018
  6 Giám đốc kinh doanh Cửa chống cháy Thiết bị điện Hà Nội 01 30/08/2018
  7 Trưởng nhóm Khảo sát và Định vị bao phủ tuyến Phòng DMS
Hà Nội 02 30/07/2018
  8 Giám đốc kinh doanh ngành hàng bếp Gas Kênh GT TBNB Hà Nội 02 30/08/2018
  9 Nhân viên kinh doanh quốc tế Phòng XNK Hà Nội
01 30/08/2018
  10 Nhân viên kinh doanh tỉnh Phòng KD3 Hà Nội
02 30/08/2018
  11 Nhân viên kinh doanh kênh GT Phòng KD Quảng Bình, Đà Nẵng
01 30/08/2018
  12 Trưởng nhóm Bảo hành ủy quyền TT Bảo hành
Hà Nội 01 30/08/2018
  13 Chăm sóc khách hàng TT Bảo hành
Hà Nội 01 30/08/2018
  14 Thư ký kinh doanh Phòng KD1
Hà Nội 01 30/08/2018
  15 Giám đốc Chất lượng VP Tập Đoàn Hà Nội 01 30/08/2018