Thiết bị ghi thông số dòng điện Amcorder UG(dùng cho cáp ngầm)

Mã sản phẩm: Amcorder 6-920-

Thông tin sơ lược:

Thiết bị ghi thông số dòng điện Amcorder dùng đo và ghi thông số dòng điên cho các pha của cáp ngầm trong khoảng thời gian nhất định,rối đuợc chuyền và lưu trũ sử lý các thông số vào máy tính bằng phần mền

 

Thông tin sơ lược: Thiết bị ghi thông số dòng điện Amcorder dùng đo và ghi thông số dòng điên cho các pha của cáp ngầm trong khoảng thời gian nhất định,rối đuợc chuyền và lưu trũ sử lý các thông số vào máy tính bằng phần mền